ORGANI UPRAVLJANJA

Ravnatelj je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. V strukturo organov šole sodita še svet zavoda in svet staršev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil sprejet v Državnem zboru 22. 12. 2021 in je bil objavljen v UL RS št. 207/21, je začel veljati 14. 1. 2022. Z ZOFVI-N se je namreč spremenil 46. člen, ki ureja sestavo sveta zavoda. V osnovnih šolah brez podružnic se je število predstavnikov delavcev zmanjšalo na tri.

Ker pa se je Svet zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu v novi sestavi konstituiral 1. 6. 2021, torej pred uveljavitvijo ZOFVI-N, ostaja sestava sveta po ZOFVI taka do izteka tekočega mandata (1. 6. 2025). To pomeni, da ni potrebno zmanjšati števila predstavnikov šole (delavcev), kot to določa 46. člen v ZOFVI-N.  

Svet zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu torej sestavlja enajst članov:

 • trije predstavniki ustanovitelja (občina)
 • trije predstavniki staršev
 • pet predstavnikov šole (delavci)

Člani Sveta zavoda:

 1. KATJA APAT ROŽIČ – predstavnica šole, predsednica sveta zavoda
 2. MATEJA ŠTAMULAK – predstavnica šole
 3. MARIJA FRIŠKOVEC ZALJUBERŠEK – predstavnica šole
 4. MATEJA ŽGUR – predstavnica šole
 5. MOJCA SLEMENIK – predstavnica šole
 6. ROBERT JEROMEL – predstavnik občine
 7. LUCIJA FINK – predstavnica občine
 8. MELITA LEGNAR – predstavnica občine
 9. SEBASTIJAN SLEMENIK – predstavnik staršev, podpredsednik sveta zavoda
 10. DARIJA PERŠE ZORETIČ – predstavnica staršev
 11. BLAŽ KAKER – predstavnik staršev

Predsednica sveta zavoda je Katja Apat Rožič, podpredsednik pa Sebastijan Slemenik.

Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka – na šoli Šmartno imamo v šolskem letu 2022/23 osemnajst (18) oddelkov.

Predstavniki sveta staršev

RAZRED

 IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA

1. razred

Tjaša Pečnik

 

Gregor  Slemenik

2. razred

Urška Oiclj

 

Lea Vornšek Pejovnik

3. razred 

Miha Vrčkovnik

 

Lija Šavc

4. razred

Tanja Stopernik

 

Blaž Kaker

5. razred

Zvonka Bricman

 

Marina Mencinger Merzdovnik

6. razred

Metka Rader

 

Darija Perše Zoretič

7. razred

Tomaž Osojnik

 

Tadeja Ravlan

8. razred

Jerneja Rošer

 

Maja Kotnik

9. razred

Suzana Kovše Breznik

 

Helena Kac

V šolskem letu 2021/22 je predsednica sveta staršev Lea Vornšek Pejovnik, namestnica pa Darija Perše Zoretič.

 

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razredniki,
– strokovni aktivi.

Naloge, obveznosti in pravice strokovnih organov šole opredeljuje Zakon o osnovni šoli.

 

(Skupno 1.553 obiskov, današnjih obiskov 5)