OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO SKOZI ZGODOVINO

Na sončni strani Pohorja, kjer se Mislinjska dolina širi v vsej svoji mogočnosti, leži kraj Šmartno s svojo več kot devetstoletno zgodovino. Da bo šola imela pomembno vlogo za Šmartno in vse zaselke, od vrha Pohorja do naselja Dovže pa vse do roba Graške gore, so krajani dorekli davnega leta 1811, ko je pričela z delovanjem razredna osnovna šola. Danes, dvesto let pozneje, je Osnovna šola Šmartno sodobna šola z 18 oddelki, v katere je vključenih 320 učencev. S svojim delovanjem daje šola utrip vzgojnemu, izobraževalnemu, kulturnemu in družabnemu življenju v kraju Šmartno in okoliškim zaselkom.

Za trditev, da je Osnovna šola Šmartno resnično šola z bogato tradicijo, je potreben kratek sprehod skozi zgodovino dogodkov, ki so zaznamovali razvoj osnovnošolskega izobraževanja v kraju Šmartno. Osnovna šola Šmartno je po uradnih zaznamkih najstarejša javna osnovna šola v Mislinjski dolini. Davnega leta 1811 krajevne oblasti zaposlijo prvega usposobljenega učitelja Franca Tančerja. S tem je šola postala javna trivialka, v okviru katere so poleg verouka poučevali še branje, pisanje in računstvo. Za šolski okoliš, v katerega so bili zajeti otroci krajev Šmartno, Dobrava, Sredme, Turiška vas, Golavabuka, Legen in Gradišče, je to pomenilo zelo pomembno pridobitev, saj je učitelj Tančer poučeval po metodičnih načelih poučevanja. S svojo prizadevnostjo in predanostjo ter dodatnim poučevanjem glasbe in risanja je učitelj Tančer marsikaterega otroka uspešno pripravil za prestop na gimnazijo in normalko. Uspešno vodenje in izvajanja pouka je botrovalo k temu, da je število otrok, ki so prisostvovali pouku, iz leta v leto naraščalo. V šestdesetletni pedagoški praksi je učitelj Tančer pustil nepozaben pečat in si prislužil naziv častni učitelj. V letu 1862 na OŠ Šmartno zaposlijo prvega učiteljskega pomočnika, saj je število otrok naraslo v tolikšni meri, da en sam učitelj ni zmogel celotnega pedagoškega procesa. Vse do leta 1869 je pouk na šoli potekal v nemškem jeziku in pod nadzorom cerkvene oblasti. Nova zakonodaja iz leta 1869 je pripomogla, da je slovenščina postala učni jezik ter, da je nadzor nad upravljanjem šole prevzel krajevni šolski svet. Kmalu po reformi v letu 1877 šola preide v dvorazrednico. Zaradi poučevanja v slovenskem jeziku je število otrok kmalu naraslo preko števila dvesto, kar je pozivalo k izgradnji novega šolskega prostora. Nove šolske prostore krajevne oblasti zgradijo v letu 1886 (današnji stari del šole) in že v tem letu šola organizacijsko preide v trirazrednico, v letu 1893 pa v štirirazrednico. V tem času OŠ Šmartno obiskuje 353 otrok. Vloga šole v tem obdobju je zelo pomembna za javno izobraževanje otrok v tem delu Mislinjske doline, saj so lahko prisostvovali pouku v maternem jeziku.

Po prvi svetovni vojni se nadaljuje poučevanje v slovenskem jeziku, šola pa se zaradi povečanja števila otrok razširi v letu 1926 v petrazrednico in v letu 1927 v šestrazrednico.  Leta 1929 se v skladu z zakonom o ljudskih šolah šola preoblikuje v osnovno šolo s štirimi razredi in v višjo ljudsko šolo z dvema razredoma.

V času druge svetovne vojne je šola delovala pod okriljem nemške oblasti, kar je v šolo ponovno prineslo nemški učni jezik. Nakar leta 1944 šolsko poslopje iz strateškega pomena požgejo partizani.

Vse do leta 1948, ko obnovijo požgano šolsko poslopje, pouk poteka v župnišču in na različnih lokacijah v kraju Šmartno.

Na pobudo krajanov začne leta 1950 v Turiški vasi delovati podružnica od 1. do 4. razreda za otroke naselij Turiška vas, Brda, Dobrava in Golavabuka.

Šola vse do šolske reforme leta 1958 zaradi pomanjkanja šolskih prostorov in kadra ne izvaja programa nižje gimnazije. Šolska reforma leta 1958 OŠ Šmartno ponovno prinese status popolne osnovne šole z osmimi razredi. Kaj kmalu postane stara šolska stavba s šestimi učilnicami pretesna za normalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa za več kot 400 učencev. Kljub temu šola v teh povojnih časih postane osrednje stičišče in gonilo izobraževalnega, kulturnega in družabnega življenja v kraju Šmartno. Šola se vse do leta 1974 kadrovsko in strokovno krepi. Prizadevni in predani strokovni delavci pa učence kljub prostorskim težavam uspešno usposabljajo za nadaljnje izobraževanje. Leta 1974 k stari stavbi iz leta 1886 prizidajo šestnajst novih sodobno opremljenih učilnic. S pridobitvijo novih prostorov postopoma ukinejo podružnično šolo v Turiški vasi. Šola v tem obdobju prične strokovno in pedagoško rasti in se spoprijemati s sodobnimi pedagoškimi projekti.

Slovenski šolski prostor v devetdesetih letih prejšnjega stoletja doživlja intenzivne spremembe v didaktičnih pristopih poučevanja, kar se odraža v strokovnem delu na šoli. Strokovno se šola pod okriljem Zavoda za šolstvo vključi v projekte, ki prinesejo korenite spremembe na vsebinskem in organizacijskem področju. V teh letih šola postopno uvaja tri ocenjevalna obdobja, izvaja integriran pouk, opisno ocenjevanje, zgodnje učenje tujega jezika, projektno učno delo, računalniško opismenjevanje, diferencirane oblike pouka, tretjo uro športne vzgoje in se med prvimi šolami v Sloveniji odloči, da bo sodelovala v EKO projektu. Pedagoški in strokovni delavci so v tem obdobju opravili veliko mero strokovnega dela, ki je kar klicalo po temeljiti prenovi slovenske osnovne šole. Kmalu ji  leta 1996 sledi šolska reforma, ki kot novost prinese všolanje šestletnikov in s tem obvezno devetletno osnovnošolsko izobraževanje. Postopno uvajanje devetletne osnovne šole se prične v letu 1999, kar prinese dodatne prostorske težave, saj šola v tem času ne premore dovolj ustreznih prostorov za sprejem šestletnikov in nekaterih vsebin, ki so bile vezane na knjižnično ter računalniško dejavnost, diferenciran pouk in izbirnost. Vodstvo šole in lokalna skupnost skupaj z Mestno občino dorečeta osnovne potrebe po dodatnih šolskih prostorih. Vse od leta 2004 do 2007 šoli postopno priključijo prizidek, s katerim šola pridobi štiri nove učilnice, računalniško učilnico, knjižnico in vrsto dodatnih prostorov ter celotno obnovitev že obstoječih prostorov. V letu 2003 šola prične s postopnim uvajanjem devetletnega programa.

Danes je osnovna šola Šmartno sodobna šola z dobrim strokovnim kadrom, ki je dovzeten za novosti in spremembe, ki jih terja sodobni izobraževalni proces. Šola je pridružena članica Unicefovih šol, aktivno je vključena v projekt Eko-šola, izvaja zgodnje učenje tujega jezika, izvaja projekte Strategije razmišljanja po De Bonu, Euronet 50/50 ter E-šolstvo in je aktivno vključena v kulturno in družabno dogajanje v kraju Šmartno ter v Mestni občini Slovenj Gradec. Šola se ponaša z odličnimi uspehi svojih učencev in učenk na različnih tekmovanjih iz znaj, športa in kulture.

V jeseni leta 2011 učenci, strokovni delavci, starši in lokalna skupnost slavnostno obeležijo 200 letno zgodovino svojega obstoja.

Šola se ponaša z bogato zgodovino, na katero smo ponosni vsi, ki smo kakorkoli pripomogli, da se je ta ne glede na težave razvijala in sprejemala generacije otrok, ki so zaznamovali preteklo in polpreteklo zgodovino ožje in širše domovine.

Takšna je zgodovina šole v Šmartnem, polna skromnosti, delovne vneme ter predanih ljudi in upamo si trditi, da bo tako tudi v bodoče.

eko šolalogo_1

 

 

(Skupno 1.369 obiskov, današnjih obiskov 1)