ORGANI UPRAVLJANJA

Ravnatelj je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. V strukturo organov šole sodita še svet zavoda in svet staršev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil sprejet v Državnem zboru 22. 12. 2021 in je bil objavljen v UL RS št. 207/21, je začel veljati 14. 1. 2022. Z ZOFVI-N se je namreč spremenil 46. člen, ki ureja sestavo sveta zavoda. V osnovnih šolah brez podružnic se je število predstavnikov delavcev zmanjšalo na tri.

Svet zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu se je v novi sestavi konstituiral 1. 6. 2021, torej pred uveljavitvijo ZOFVI-N, ostaja sestava sveta po ZOFVI taka do izteka tekočega mandata (1. 6. 2025). To pomeni, da ni potrebno zmanjšati števila predstavnikov šole (delavcev), kot to določa 46. člen v ZOFVI-N.  

Svet zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu torej sestavlja enajst članov:

 • trije predstavniki ustanovitelja (občina)
 • trije predstavniki staršev
 • pet predstavnikov šole (delavci)

Člani Sveta zavoda:

 1. KATJA APAT ROŽIČ – predstavnica šole, predsednica sveta zavoda
 2. MATEJA ŠTAMULAK – predstavnica šole
 3. MARIJA FRIŠKOVEC ZALJUBERŠEK – predstavnica šole
 4. MATEJA ŽGUR – predstavnica šole
 5. MOJCA SLEMENIK – predstavnica šole
 6. JANJA LESJAK – ŠTUMPFL – predstavnica občine
 7. DEJAN KLEMENC – predstavnik občine
 8. URŠKA BREZOVNIK – predstavnica občine
 9. SEBASTIJAN SLEMENIK – predstavnik staršev, podpredsednik sveta zavoda
 10. DARIJA PERŠE ZORETIČ – predstavnica staršev
 11. BLAŽ KAKER – predstavnik staršev

Predsednica sveta zavoda je Katja Apat Rožič, podpredsednik pa Sebastijan Slemenik.

Pristojnosti sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
 • obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v šoli,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok o ustanovitvi ali drug splošni akt zavoda,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
 • sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
 • v soglasju z občino ustanoviteljico odloča o najemu kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev voli svoje predstavnike v svet šole.

Pristojnosti sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega del. načrta
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki sveta staršev

RAZRED

 IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA

1. razred

Tanja Pelc

 

Ina Drofelnik

2. razred

Uroš Lužnik

 

Dejvi Sterkuš

3. razred 

Urška Oiclj

 

Lea Vornšek Pejovnik

4. razred

Miha Vrčkovnik

 

Lija Šavc

5. razred

Marija Miheu

 

Blaž Kaker

6. razred

Zvonka Bricman

 

Marina Mencinger 

7. razred

Meta Rader

 

Darija Perše Zoretič

8. razred

Tomaž Osojnik

 

Marija Linasi

9. razred

Jerneja Rošer

 

Maja Kotnik

V šolskem letu 2023/24 je predsednica sveta staršev Lea Vornšek Pejovnik, namestnica pa Darija Perše Zoretič.

 

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razredniki,
– strokovni aktivi.

Naloge, obveznosti in pravice strokovnih organov šole opredeljuje Zakon o osnovni šoli.

 

(Skupno 1.898 obiskov, današnjih obiskov 1)